Általános Szállítási Feltételek

Általános Szállítási Feltételek
A Vink Plast Mûanyag-Kereskedelmi Kft. – továbbiakban: Vink Plast Kft.
Általános Szállítási Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)
1. Az ÁSZF alkalmazása
1.1 A Vink Plast Kft. szállításai és szolgáltatásai – ha a Vink Plast Kft. és a vele szerzõdõ
fé(továbbiakban: Vevõ) írásban kölcsönösen másként nem állapodik meg - kizárólag a jelen ÁSZF
rendelkezései alapján teljesülnek.
1.2. Az ÁSZF alapján létrejövõ szerzõdés módosítására kizárólag írásban, a Vevõ és a Vink Plast Kft.
közös megegyezése alapján kerülhet sor. Ha a Vink Plast Kft. és a Vevõ írásban másként nem állapodik
meg, úgy a jelen ÁSZF–et kell alkalmazni a Vink Plast Kft. szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban
az esetben is, ha a Vevõ saját kidolgozott általános szerzõdési feltételekkel rendelkezik.
2. A szállítási szerződés létrejötte
2.1 A Vink Plast Kft. a termék ismertetõiben és prospektusaiban megadott ajánlataihoz nincs kötve, azok
feltételei a Vink Plast Kft. beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkezõ változások alapján
módosulhatnak.
2.2 Vevõ a megvásárolni kívánt terméket írásban – fax vagy ajánlott levél útján, elektronikus módon –
Interneten keresztül vagy e-mail útján -, továbbá szóban vagy telefonon rendelheti meg. A Vink Plast
Kft. bizonyos megrendelések esetén kérheti a Vevõtõl, hogy a szóban vagy telefon útján, illetõleg
elektronikus módon tett megrendelését írásban, cégszerûen aláírva erõsítse meg. Vevõ a
megrendelésben meg kell jelölje a megvásárolni kívánt termék típusát, színét, méretét, darabszámát.
Kétség esetén a Vink Plast Kft. a megrendelés kiegészítésére hívja fel a Vevõt.
2.3 A szerzõdés a Vink Plast Kft. és a Vevõ között a Vevõ által tett megrendelés írásban vagy
elektronikus levélben történõ visszaigazolásával, a visszaigazolásban megjelölt tartalommal jön létre.
Amennyiben a megrendelés visszaigazolására írásban három munkanapon belül nem kerül sor, úgy a
szerzõdés a megrendelés napjától számított negyedik munkanapon jön létre azzal, hogy a Vink Plast Kft.
megrendelt termék fajtájától illetõleg típusától függõen a megrendeléstõl eltérõ határidõben adhatja át a
terméket szerzõdésszerûen Vevõnek. Amennyiben a Vink Plast Kft. a szóban vagy elektronikus módon
tett megrendelés írásbeli megerõsítését kéri, úgy a szerzõdés Vevõ ezen nyilatkozatának Vink Plast Kft.
általi átvétele napján jön létre, az írásbeli közléseknek megfelelõ tartalommal. A Vink Plast Kft. egyes
megrendeléseket, a megrendelt termék fajtájára, színére, méretére illetõleg más egyedi tulajdonsága
alapján egyedi megrendelésként – egyedi megrendelés – kezel. Egyedi megrendelés esetén a Vink Plast
Kft. a megrendelést írásban visszaigazolja illetõleg a megrendeléshez képest a szállítás feltételeit
ugyancsak írásban közli Vevõvel. A Vevõvel a megrendelésre küldött dokumentumban közli, hogy
megrendelését egyedi megrendelésként tartja nyilván.
2.4 A Vink Plast Kft. jogosult a létrejött szerzõdéstõl egyoldalúan elállni, amennyiben a Vevõ hitelilletõleg
fizetõképességét cáfoló tények merülnek fel, így különösen, ha Vevõ ellen csõd- vagy
felszámolási eljárás megindítására került sor.
2.5 Amennyiben Vevõ a létrejött szerzõdéstõl a szállítás teljesítése elõtt eláll, úgy köteles a Vink Plast
Kft. -nek megtéríteni az elállásból eredõ kárát, így különösen a már megrendelt termék értékének 50 %-
t, egyedi megrendelés esetén a megrendelt termék értékének 100%-t, valamint a Vink Plast Kft.
megrendelés teljesítésével kapcsolatos egyéb igazolt költségeit.
3. Teljesítési határidõ
3.1 A Vink Plast Kft. az elõ- és részszállítás (teljesítés) jogát fenntartja minden egyes szerzõdése
tekintetében. Elõ- illetõleg részszállítás (részteljesítés) esetén a szállítás (teljesítés) arányában köteles a
Vevõ az árat megfizetni.
3.2 A Vink Plast Kft. által közölt szállítási idõpontok tájékoztató jellegûek, melyek a Vink Plast beszállítói
és alvállalkozói teljesítéseinek, valamint egyéb, elõre nem látható körülmények következtében
módosulhatnak. A tájékoztató jellegû szállítási idõpontokhoz képest késedelmesen történt szállításokért
illetõleg a késedelembõl eredõ károkért a Vink Plast Kft. felelõsséget nem vállal. Ha a Vink Plast Kft. a
szállítással a közölt szállítási idõponthoz képest több, mint 6 (hat) hetes késedelembe esik, úgy a Vevõ
minden következmény nélkül egyoldalúan elállhat a szerzõdéstõl.
4. Átadás-átvétel, minõségi, mennyiségi kifogások
4.1. A Vink Plast Kft. a termék Vevõ rendelkezésre állásáról szóban vagy írásban értesíti a Vevõt.
4.2. Vevõ a rendelkezésre álló terméket köteles az értesítés vételétõl számított három munkanapon belül
átvenni, a késedelmes átvételbõl eredõ károkért felelõsséggel tartozik.
4.3. Az átadás-átvételre Vevõ választása szerint vagy a Vink Plast Kft. mindenkori székhelyén vagy a
Vevõ által megjelölt helyen kerül sor. Vink Plast Kft. a termék átvételével megbízott személyt a Vevõ e
feladatra kijelölt olyan képviselõjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére is jogosult. Amennyiben az átadás-átvételre a Vevõ által megjelölt helyen
kerül sor, úgy a termék megjelölt helyre való kiszállításáról a Vink Plast Kft. gondoskodik, mely esetben a
termék kiszállításával kapcsolatos költségeket Vevõ a Felek megállapodása szerint köteles kiegyenlíteni.
4.4. Vevõ köteles az átadás-átvétel idõpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor
szemrevételezéssel észlelhetõ minõségi illetõleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett
terméket összevetni a számlán szereplõ tételekkel és az esetleges eltéréseket a Vink Plast Kft. -vel
közölni. Felek az átadás-átvételt követõen, amennyiben a Vevõ nem élt kifogással, a számlán szereplõ
tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.
4.5. Vevõ az átadás-átvételt követõen kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhetõ hibák (rejtett hiba)
miatt élhet minõségi kifogással a termékre vonatkozó kötelezõ jótállási – illetõleg szavatossági idõn
belül. Rejtett hiba esetén a Vink Plast Kft. az anyagot bevizsgálja a tekintetben, hogy az minõségileg
megfelel-e a gyártó által írt minõségi követelményeknek. A termék feldolgozása, átalakítása,
megmunkálása vagy bármely más módon való felhasználása esetén a Vink Plast Kft. kizárólag abban az
esetben tartozik felelõsséggel, ha a termék az átadás-átvétel pillanatában nem felelt meg a gyártója által
írt mûszaki feltételeknek.
4.6. A szállított termék rendeltetésszerû használatát nem akadályozó, nem jelentõs hiány esetén a Vevõ
nem jogosult a termék átvételét – illetõleg ugyanezen az alapon - a termék ellenértékének kifizetését
megtagadni.
4.7. A termék átvételével a kárveszély a termék tekintetében a Vink Plast Kft.-ról, vagy a teljesítésben a
Vink Plast Kft. oldalán közremûködõ személyrõl, átszáll a Vevõre, ezt követõen a Vevõ mennyiségi
illetõleg szemrevételezéssel megállapítható minõségi kifogások megtételére nem jogosult.
5. Árak és fizetési feltételek
5.1 Az árlistákban, és egyéb kiadványokban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegûek.
5.2 A Vink Plast Kft. a szerzõdés létrejöttét követõen is jogosult a megrendelt termék árát egyoldalúan
felemelni, különösen abban az esetben, ha a Vink Plast Kft. szállítója idõközben árat emelt, illetve, ha
árfolyamváltozás vagy más, a szerzõdés létrejöttekor nem ismert ok következtében a Vink Plast Kft.
oldalán az áremelés nélkül költségnövekedés lépne fel. Az áremelés mértékét a Vink Plast kft. köteles a
Vevõ kérésére igazolni. Az áremelés tényérõl a Vink Plast Kft. köteles a Vevõt haladéktalanul
tájékoztatni.
5.3 Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az errõl szóló számlában megjelölt
idõpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A számla
egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem
jogosítja Vevõt. A Vink Plast Kft. a számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – a termék
átadás-átvételekor illetõleg a szolgáltatás nyújtásakor jogosult. Amennyiben a Vevõ az ellenértéket
átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték Vink Plast Kft. bankszámláján való jóváírással
tekintik teljesítettnek.
5.4 A Vink Plast Kft. jogosult a Vevõ részére az értesítés (lásd.: 4.2) ellenére határidõben át nem vett
termék értékérõl számlát kiállítani és azt a Vevõ részére megküldeni, aki azt az átvétel elmulasztása
ellenére is köteles a számlában megjelölt idõpontig kiegyenlíteni.
5.5 Az ellenérték részletekben történõ teljesítésére kizárólag a Vink Plast Kft. külön írásos hozzájárulása
alapján kerülhet sor.
5.6 Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a Vink Plast Kft. a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelõ késedelmi kamat felszámítására jogosult.
5.7 A fizetési feltételek megsértése esetén Vink Plast Kft. jogosult a Vevõnek az esetlegesen nyújtott
fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Vevõvel szemben fennálló valamennyi követelését
esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerzõdéstõl egyoldalúan elállni és a szerzõdésszegésbõl eredõ
kárát Vevõvel szemben érvényesíteni.
6. A tulajdonjog fenntartása
6.1 A szerzõdés tárgyát képezõ termék a Vink Plast Kft. tulajdonát képezi a termék ellenértékének teljes
kiegyenlítéséig.
6.2 Amennyiben a Vink Plast Kft. tulajdonát képezõ terméket a Vevõ vagy a Vevõ utasítására bármely
harmadik személy más dolgokkal összekapcsolja, feldolgozza, egyesíti vagy összekeveri, úgy a Vink Plast
az így létrejött dolgokon tulajdonjogot minden rendelkezés nélkül szerez olyan arányban, ahogy a még ki
nem egyenlített termék értéke a létrejött dolgok értékéhez aránylik.
6.3 Amennyiben Vevõ fizetési késedelme a 60 napot meghaladja, úgy a Vink Plast Kft. a tulajdonát
képezõ terméket, vagy az 6.2. pontban leírt esetben a résztulajdonát képezõ dolgot, minden külön
végrehajtható okirat nélkül, a termék (dolog) fekvése helyén magához veheti, mely esetben sem Vevõt,
sem a terméket birtokló harmadik személyt nem illeti meg a termék (dolog) tekintetében a
birtokvédelem. A Vink Plast Kft. a terméket (dolgot) további 30 napig õrzi majd ezt követõen - a Vevõ
nem teljesítése esetén - jogosult azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni és az így befolyt összegbõl
saját követelését kielégíteni. A követelés kielégítése után fennmaradó összeget köteles a Vink Plast kft. a
Vevõnek kifizetni.
6.4 A Vink Plast Kft. a 6.3. pontban írt eljárása esetén a Vevõvel létrejött szerzõdés a termék (dolog)
kereskedelmi forgalomban történõ értékesítésével minden további rendelkezés nélkül megszûnik.
7. Felelõsség
7.1 Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, a Vink Plast Kft. nem felel olyan
károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítésébõl erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért
vagy a Vevõt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.
7.2 A Vink Plast Kft. prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplõ adatok
kizárólag tájékoztató jellegûek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minõsülnek azok tartalmáért a Vink
Plast semmilyen felelõsséget nem vállal.
7.3 A Vink Plast Kft. külön felhívja a Vevõ figyelmét arra, hogy a termékek felhasználhatósága
tekintetében forduljon szakemberhez, mivel a Vink Plast Kft. prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb
írásos anyagaiban szereplõ felhasználási módok és feldolgozási lehetõségek csak tájékoztató jellegûek
azokért sem a gyártó, sem a Vink Plast felelõsséget nem vállal.
7.4 A Vink Plast Kft. nem vállal felelõsséget azért, hogy a termék a Vevõ saját céljaira felhasználható-e.
Vevõ köteles megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljaira megfelelõ-e.
8. Záró rendelkezések
8.1 Vink Plast Kft. az ÁSZF-t a vevõk számára az alábbi helyeken teszi közzé: · Interneten a Vink Plast
Kft. hivatalos honlapján (www.vink.hu), · mindenkori székhelyén, jelenleg a Budapest, XXII. kerület
Nagytétényi út 112. szám alatt
8.2. A Vink Plast Kft .az ÁSZF esetleges módosításait a 8.1. pontban megjelölt helyeken ugyancsak
közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a Vink Plast Kft. a hivatalos honlapján való közzététel idõpontját
követõen létrejött szerzõdések tekintetében alkalmazza.
8.3. A Vevõ bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat
tudomásul veszi és betartja. Az ÁSZF alkalmazására vonatkozó figyelmeztetés a Vink Plast Kft.
valamennyi számláján és a megrendelés írásbeli vagy elektronikus úton történõ visszaigazolásán is
olvasható.
8.4. A Vevõ szerzõdésbõl származó jogai kizárólag a Vink Plast Kft. hozzájárulásával ruházhatóak át.
8.4. Amennyiben a Vink Plast Kft. és a Vevõ között az ÁSZF alapján történt teljesítésbõl eredõen jogvita
keletkeznék, úgy a Felek - hatáskörtõl függõen - alávetik magukat a Fõvárosi Bíróság vagy a Pesti
Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
8.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos
jogszabályai az alkalmazandók.
8.6. Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF
érvényességét.
8.7. Jelen ÁSZF 2002. szeptember hó 15. napján lép hatályba, az ezt követõen létrejött szerzõdések
tekintetében kell alkalmazni.
Pásztor Péter
Ügyvezetõ
Vink Plast Kft.